میزگرد’ضرورت آموزشهای همگانی امداد و کمکهای اولیه’ برگزار شد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟