200 واحد تولیدی سمنان با کمبود شدید آب مواجه اند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟