خبرگان چشمان بصیر ملت در شناخت رهبری هستند خبرگان نقطه جمع اسلامیت و جمهوریت نظام هستند که مقبولیت اجتماعی فقیه را از سوی خداوند و امامان معصوم(ع) تدبیر می‌کنند و از این رو، مجلس خبرگان رهبری در هندسه نظام نقش محوری دارد.