تولید برخی خودروهای سواری متوقف میشود امسال خط تولید شرکت های خودرو سازی داخلی در بخش برخی خودروهای سواری به صفر رسیده است.