عذر خواهی علی کریمی برای پرت کردن لوگوی برنامه نود علی کریمی ، شب گذشته در برنامه ۹۰ شرکت کرد و به خاطر پرت کردن لوگوی برنامه نود در یکی از مصاحبه هایش از فردوسی پور معذرت خواهی کرد.