یک کف دست نان یعنی چقدر؟ + کالری یک کف دست نان سنگک, بربری و لواش یک کف دست نان یعنی چقدر؟, کالری یک کف دست نان سنگک ماده غذایی(100 گرم)            کالری نان جو                                   250 نان خشک                               360 نان گندم […]